VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Rekonštrukcia domu smútku“

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
zákazka
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie stavebných prác „Rekonštrukcia domu smútku

 

Príloha č.1 Výkaz výmer

Výzva na predkladanie ponúk

Priloha č. 3 – Zmluva o dielo

Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií