Zámer na priamy predaj nehnuteľného majetku obce – traktor