Kandidáti do miestneho zastupitelstva

cimer-a-cikkbe-szilas

VYHLÁSENIE  KANDIDATÚRY

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

v   Brestovci

15. novembra 2014

Miestna volebná komisia   v     B r e s t o v c i   podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, žepre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

1.  Zoltán Bagin, 36 r., manager, Brestovec 33, nezávislý kandidát

2. Alfréd Dohorák, 37 r., vodič z povolania, Brestovec 39, Strana MOST – HÍD

3. Marta Ferencziová, 47 r., administratívna pracovníčka, Brestovec 52, nezávislá kandidátka

4. Tímea Fügediová, Ing., 27 r., ekonómka, Brestovec 128, Strana MOST – HÍD

5. Barnabáš Győri, 21 r., študent, Brestovec 189, nezávislý kandidát

6. Peter Hír, 38 r., zámočník – zvárač, Brestovec 284, Strana maďarskej komunity – Magyar

Közösség  Pártja

7. Štefan Rákóczi, 24 r., študent, Brestovec 132, nezávislý kandidát

8. Štefan Szukola, 37 r., zootechnik, Brestovec 150, Strana maďarskej komunity – Magyar

Közösség  Pártja

9. Ervin Végh, Ing., 46 r., referent, Brestovec 251, nezávislý kandidát

 

V Brestovci
Dátum: 26.09.2014

Edita Fügediová, Bc.

         predseda volebnej komisie

1)   Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí.

2) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu  alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta slovami „nezávislý kandidát“.