Obec Brestovec

10. marca 2023

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu – Végleges állásfoglalás a stratégiai dokumentum értékeléséről

,,Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027“  –  informovanie verejnosti              „A Nyitrai Régió területén a […]
16. februára 2023

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu v obci Brestovec za kalendárny rok 2022 – A komunális hulladék szelektálásának mértéke 2022-ben

Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o […]
11. januára 2023

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030 – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu – verejná vyhláška

Obstarávateľ, Nitriansky samosprávny kraj, Rázusová 2/A, 949 01 Nitra doručil Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § […]
16. novembra 2022

Meghívó a képviselőtestület alakuló ülésére 2022.11.22 – Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ v Brestovci

MEGHÍVÓ-Pozvánka 22.11.2022