Návrh rozpočtu na rok 2017 – költségvetési javaslat a 2017-es évre

cimer-a-cikkbe-szilas

Návrh rozpočtu

obce Brestovec na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019

navrh-rozpoctu-obce-brestovec-na-roky-2017-2018-a-2019

 

 

Oznamujeme občanom, že od dnešného dňa (25.11.2016) je zverejnený na úradnej tabuli obce Brestovec návrh rozpočtu obce Brestovec na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019.

Rozpočet obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo a pred schválením musí byť zverejnený najmenej 15 dní na úradnej tabuli.

Návrh rozpočtu obce Brestovec je zverejnený na úradnej tabuli obce Brestovec vo vstupných priestoroch Obecného úradu v Brestovci (Brestovec č. 86) a na internetovej adrese obce (www.brestovec.eu).

Dňom vyvesenia návrhu rozpočtu začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby alebo právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme (na adrese: Obec Brestovec, 946 17 Brestovec 86), elektronicky (na adrese: obec@brestovec.eu) alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.

 

Pripomienkou môžu osoby navrhnúť zmenu a z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Ak však nie sú pripomienky adekvátne zdôvodnené, nemusí na ne obec prihliadať.
Pripomienky k rozpočtu sa vyhodnocujú a vyhodnotenie uskutočňuje navrhovateľ rozpočtu. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom obecného zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr 3 dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu rozpočtu.

Návrh rozpočtu obce Brestovec na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 bude prerokovaný na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Brestovci dňa 16.12.2016.