Obec Brestovec, ako verejný obstarávateľ v zmysle §7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky ,,Eko Dvor Brestovec – Kontajnery“