Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru

v Komárne

Družstevná 16,  945 01  Komárno

 

 

 


 

Č.p.: ORHZ-KN1-224-002/2012                                                                  Komárno, dňa 12.04.2012

 

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne v súlade s § 21 písm. n/ zákona č. 314/2001 Z.z.. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

 

O D V O L Á V A

 

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 

v územnom obvode okresu Komárno

 

od 12. apríla 2012

 

Vzhľadom na skutočnosť, že zanikli zákonné podmienky podľa § 2 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne rozhodlo dňom 12.04.2012 odvolať čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Komárno.

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              mjr. Ing. Tibor Iványi

 

                                                                                  poverený riadením OR HaZZ v Komárne