Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Brestovec v súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že dňa 13.10.2023 bolo obci Brestovec, ako dotknutej obci, doručené oznámenie o strategickom dokumente: „Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja – aktualizácia“.

Oznámenie o strategickom dokumente bude verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia. Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k  strategickému dokumentu doručiť do 15 dní od dňa, keď bolo oznámenie zverejnené na adresu: Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja – aktualizácia“ je zverejnené na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalny-plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samospravneho-kraja-

Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.