Oznámenie -výrub stromov v obci Sokolce

O Z N Á M E N I E

o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín a nariadenie ústneho konania

 

Oznámenie -výrub stromov