Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania…..Nyilvános hirdetmény: Értesítés az építési eljárás megkezdéséről…“Nájomný bytový dom 8 b. j. – časť Elektroinštalácia“