Výzva na kosenie zaburinených pozemkov

Vážení majitelia zaburinených pozemkov, obyvatelia,

Obec Brestovec vás vyzáva na starostlivosť o svoje nehnuteľnosti, v tomto prípade na vykosenie zaburinených pozemkov. Prikladáme vám informácie o povinnosti udržiavať vaše nehnuteľnosti. Nedodržiavaním týchto pravidiel sa dopúšťate porušenia zákona a hrozia vám sankcie.  Vzhľadom na veľký počet pozemkov, kde burina dorastá do značných výšok, semenia sa na nej rastliny, ktorých výtrusy a semená sa šíria do okolia a znehodnocujú priľahlé pozemky, vyzývame vás týmto k odstráneniu nežiadúceho stavu. Veľkým rizikom zaburinenia je aj šírenie semien alergénov, často inváznych rastlín, ktoré najmä našim najmenším a starším občanom môžu spôsobovať veľké zdravotné riziká.

Takmer na každom z týchto zaburinených pozemkov nájdete ambróziu palinolistú, durman či topinambur, na ktoré sa vzťahujú prísne pravidlá pre zamedzovanie ich šírenia (§2 a §3 Vyhlášky č. 24/2003 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – a jej novely č. 173/2011)

 Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá podľa

– § 3 ods. l písmeno b) z vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

Aby sa zabránilo nežiadúcemu stavu, žiadame vlastníkov – nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, inváznych rastlín a náletových drevín, čo spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím, (najmenej 2 krát do roka v termínoch apríl – jún a september), čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov. Naša obec je špecifická výskytom mnohých druhov inváznych rastlín (napr. Ambrózia palinolistá), častokrát s vysokým alergizujúcim účinkom, ktoré môžu spôsobiť nemalé zdravotné komplikácie, preto na ich ničenie kladieme veľký dôraz.

Za nesplnenie zákonných povinností môže byť fyzickej osobe uložená pokuta za priestupok až do výšky 333 EUR.

Za nesplnenie zákonných povinností môže byť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložená pokuta až do výšky 166 – 33 000 EUR za jeden ha pozemku.