VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO) ,, Výstavba multifunkčných športovísk – Obec Brestovec“