Výzva na predloženie ponuky: Eko dvor Brestovec – Kontajnery

Obec Brestovec, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

20170530082307príloha č.1 k výzve na predloženie ponúk