Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu v obci Brestovec za kalendárny rok 2022 – A komunális hulladék szelektálásának mértéke 2022-ben

Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu i úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Brestovec za kalendárny  rok 2022 je  57,15 %.

VÝPOČET VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV r.2022