21. novembra 2017

Nahláška voľných pracovných miest – Szabad munkahelyek betöltése

Nahláška voľných pracovných miest…od 01.01.2018
15. novembra 2017

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO) ,, Výstavba multifunkčných športovísk – Obec Brestovec“

Výzva na predloženie ponúk . . . Výstavba multifunkčných športovísk – Obec Brestovec
10. novembra 2017

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Rekonštrukcia domu smútku“

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie stavebných prác „Rekonštrukcia domu smútku […]
10. novembra 2017

Oznámenie o zrušení: VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Rekonštrukcia domu smútku“

Oznámenie o zrušení Výzvy na predloženie ponuky Oznámenie o zrušení VO Brestovec
5. októbra 2017

Obec Brestovec, ako verejný obstarávateľ v zmysle §7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky ,,Eko Dvor Brestovec – Kontajnery“

Výzva na predloženie ponuky – Eko dvor Brestovec – Kontajnery   Kúpna zmluva – Brestovec – Kontajnery, Príloha č. 1 Technická špecifikácia predmetu zákazky