10. júla 2017

Obec Brestovec, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: „ Rekonštrukcia a zateplenie materskej školy“

Výzva na predkladanie ponúk – Rekonštrukcia a zateplenie materskej školy       Príloha č. 1 – Rekonštrukcia a zateplenie materskej školy Brestovec – opravnene výdavky zadanie
3. júla 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov – Választások a regionális önkormányzati szervekbe

informácia pre voliča-HU informácia pre voliča
21. júna 2017

Výzva na predloženie ponuky: Eko dvor Brestovec – informačné aktivity

príloha č. 1_Návrh na plnenie kritérií IA Výzva Brestovec – informačné aktivity
21. júna 2017

Výzva na predloženie ponuky: Eko dvor Brestovec – externý manažment

Príloha č. 1 k výzve na predkladanie ponúk – Návrh na plnenie kritérií_ Eko dvor Brestovec – externý manažment
7. júna 2017

Výzva na predloženie ponuky: Eko dvor Brestovec – stavebný dozor

Obec Brestovec, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení […]