10. marca 2023

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu – Végleges állásfoglalás a stratégiai dokumentum értékeléséről

,,Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027“  –  informovanie verejnosti              „A Nyitrai Régió területén a […]
16. februára 2023

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu v obci Brestovec za kalendárny rok 2022 – A komunális hulladék szelektálásának mértéke 2022-ben

Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o […]
11. januára 2023

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030 – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu – verejná vyhláška

Obstarávateľ, Nitriansky samosprávny kraj, Rázusová 2/A, 949 01 Nitra doručil Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § […]
16. novembra 2022

Meghívó a képviselőtestület alakuló ülésére 2022.11.22 – Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ v Brestovci

MEGHÍVÓ-Pozvánka 22.11.2022
9. novembra 2022

REFERENDUM 2023

Špeciálny spôsob hlasovania…COVID – 19….Referendum 2023       O Z N Á M E N I E kontaktných údajov na účely doručenia oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do […]
2. novembra 2022

Výzva pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov – Západoslovenská distribučná, a.s.

Výzva -ZSE
31. októbra 2022

Projekt „Zvyšovanie bezpečnosti meračmi rýchlosti v regióne MAS Podunajsko“

Projekt -Zvyšovanie bezpečnosti meračmi rýchlosti v regióne MAS Podunajsko
20. júna 2022

Voľby 2022 – Választások 2022

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov OZ a volieb starostu obce       Hlasovanie do špeciálnej urny – Speciális urnába való szavazás     Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce […]
6. apríla 2022

Verejná vyhláška : Oznámenie o začatí schvaľovacieho konania dokumentácie ochrany prírody a krajiny – Nyilvános hirdetmény: Értesítés a természet- és tájvédelmi dokumentációra vonatkozó jóváhagyási eljárás megindításáról

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín a nariadenie ústneho konania….Condor Invest, s.r.o. Veľký Meder
16. marca 2022

Národný projekt „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“

PLAGAT_Nestrat_pracu_vzdelavaj_sa
25. februára 2022

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu v obci Brestovec za kalendárny rok 2021

Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o […]
24. januára 2022

Oznámenie o podaní daňového priznania – Értesítés az adóbevalláshoz

Oznámenie
24. januára 2022

OZNAM – Plánované prerušenie distribúcie elektriny – 22.02.2022 od 7.45 hod. – do 15.15 hod.

22-00463_BRESTO22-00463_ 5100016098.pdfVEC (KN).pdf      
19. januára 2022

UPOZORNENIE PRE SENIOROV

UPOZORNENIE PRE SENIOROV !! UPOZORNENIE PRE SENIOROV !! SENIORI, POZOR nestaňte sa obeťou zlodejov a podvodníkov pri komunikácii s cudzími osobami BUĎTE OPATRNÍ. Vážení občania, v poslednom období bol zo strany […]
13. januára 2022

Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja – správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu…Nyitra térségének területi terve – jelentés a stratégiai dokumentum és a stratégiai dokumentum tervezetének értékeléséről

Informácia pre verejnosť – Tájékoztató a nyilvánosság részére