3. októbra 2023

Zabezpečenie kultúrnej a jazykovej rozmanitosti v kontexte európskeho občianstva

Safeguarding Cultural and Linguistic Diversity in the Context of European Citizenship SafeCult A kulturális és nyelvi sokszínűség védelme az európai polgárság kontextusában Zabezpečenie kultúrnej a jazykovej rozmanitosti v kontexte európskeho […]
18. septembra 2023

Obec Brestovec realizovala projekt s názvom „Park – Obec Brestovec“

  Projekt Park – Obec Brestovec
26. júla 2023

Plagát Letný tábor 2023

13. júna 2023

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o určení lesného celku – Nyilvános közlemény – határozat az erdőegység kijelöléséről

Verejná vyhláška – Rozhodnutie – určenie lesného celku
9. júna 2023

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – – – 2023 – – – Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába

  Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR 30.9.2023 v obci Brestovec, okrsok č. 1 Zápisnica okrskovej volebnej komisie o […]
2. júna 2023

Verejná vyhláška – Rozhodnutie – Regionálny územný systém ekologickej stabilita okresu Komárno….Nyilvános közlemény- Határozat – Komáromi járás ökológiai stabilitásának regionális területi rendszere

Verejná vyhláška….Rozhodnutie…. Nyilvános hirdetmény… Határozat
10. mája 2023

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030 – záverečné stanovisko – – – Nyitra Megyei Önkormányzat gazdasági- és társadalomfejlesztési programja 2030-ig – végleges állásfoglalás

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030 – záverečné stanovisko
10. mája 2023

Informácie pre verejnosť Civilná ochrana obyvateľstva – Tájékoztató a nyilvánosság számára a lakosság polgári védelméről

Informacia pre verejnost o civilnej ochrane 02_2023_Brestovec  
4. mája 2023

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Určenie lesného celku „Čalovo“ – oznámenie o začatí konania – – -NYILVÁNOS HIRDETMĚNY A „Čalovo” erdőegység kijelölése – értesítés az eljárás megindításáról

Verejná vyhláška – Nyilvános hirdetmény   LC Čalovo HS005
10. marca 2023

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu – Végleges állásfoglalás a stratégiai dokumentum értékeléséről

,,Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027“  –  informovanie verejnosti              „A Nyitrai Régió területén a […]
16. februára 2023

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu v obci Brestovec za kalendárny rok 2022 – A komunális hulladék szelektálásának mértéke 2022-ben

Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o […]
11. januára 2023

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030 – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu – verejná vyhláška

Obstarávateľ, Nitriansky samosprávny kraj, Rázusová 2/A, 949 01 Nitra doručil Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § […]
16. novembra 2022

Meghívó a képviselőtestület alakuló ülésére 2022.11.22 – Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ v Brestovci

MEGHÍVÓ-Pozvánka 22.11.2022
9. novembra 2022

REFERENDUM 2023

Špeciálny spôsob hlasovania…COVID – 19….Referendum 2023       O Z N Á M E N I E kontaktných údajov na účely doručenia oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do […]
2. novembra 2022

Výzva pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov – Západoslovenská distribučná, a.s.

Výzva -ZSE