27. novembra 2023

„Tvoríme lepšiu budúcnosť“ II. ročník – „A jövőnk ma kezdődik“ II. évfolyam

Stredoeurópska nadácia – Középeurópai alapítvány
20. novembra 2023

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti . . . Nyilvános közlemény – értesítés az irat letéti helyéről

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností
3. novembra 2023

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov – Felhívás a fák és bokrok kivágására és megmetszésére

16. októbra 2023

OZNÁMENIE o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín a nariadenie ústneho konania — ÉRTESÍTÉS fakivágás ügyében indított közigazgatási eljárás kezdetéről és a szóbeli eljárás elrendeléséről

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín a nariadenie ústneho konania.
13. októbra 2023

Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Brestovec v súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje […]
5. októbra 2023

Projekt: Rekonštrukcia Domu smútku – Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja… Terv: Halottasház épületének felújítása – Nyitra Megyei Önkormányzat anyagi támogatásával valósult meg

Projekt – Rekonštrukcia Domu smútku… Obec Brestovec   Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3 – 2023
3. októbra 2023

Zabezpečenie kultúrnej a jazykovej rozmanitosti v kontexte európskeho občianstva

Safeguarding Cultural and Linguistic Diversity in the Context of European Citizenship SafeCult A kulturális és nyelvi sokszínűség védelme az európai polgárság kontextusában Zabezpečenie kultúrnej a jazykovej rozmanitosti v kontexte európskeho […]
18. septembra 2023

Obec Brestovec realizovala projekt s názvom „Park – Obec Brestovec“

  Projekt Park – Obec Brestovec
26. júla 2023

Plagát Letný tábor 2023

13. júna 2023

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o určení lesného celku – Nyilvános közlemény – határozat az erdőegység kijelöléséről

Verejná vyhláška – Rozhodnutie – určenie lesného celku
9. júna 2023

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – – – 2023 – – – Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába

  Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR 30.9.2023 v obci Brestovec, okrsok č. 1 Zápisnica okrskovej volebnej komisie o […]
2. júna 2023

Verejná vyhláška – Rozhodnutie – Regionálny územný systém ekologickej stabilita okresu Komárno….Nyilvános közlemény- Határozat – Komáromi járás ökológiai stabilitásának regionális területi rendszere

Verejná vyhláška….Rozhodnutie…. Nyilvános hirdetmény… Határozat
10. mája 2023

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030 – záverečné stanovisko – – – Nyitra Megyei Önkormányzat gazdasági- és társadalomfejlesztési programja 2030-ig – végleges állásfoglalás

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030 – záverečné stanovisko
10. mája 2023

Informácie pre verejnosť Civilná ochrana obyvateľstva – Tájékoztató a nyilvánosság számára a lakosság polgári védelméről

Informacia pre verejnost o civilnej ochrane 02_2023_Brestovec  
4. mája 2023

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Určenie lesného celku „Čalovo“ – oznámenie o začatí konania – – -NYILVÁNOS HIRDETMĚNY A „Čalovo” erdőegység kijelölése – értesítés az eljárás megindításáról

Verejná vyhláška – Nyilvános hirdetmény   LC Čalovo HS005